Background Info

KUMPULAN PENYELIDIKAN INI DITUBUHKAN BAGI MENGAMBIL INITIATIF PENYELIDIKAN SEJAJAR DENGAN OBJEKTIF KEDUA DALAM RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN DAN KESEPULUH, IAITU ‘MENINGKATKAN KEUPAYAAN PENGETAHUAN, KREATIVITI DAN INOVASI SERTA MERNUPUK RNINDA KELAS PERTARNA’. FOKUS UTARNA ADALAH TERHADAP PERANAN KERNAMPUAN DAN KECEKAPAN REKABENTUK (DESIGN ABILITY AND COMPETENCY (DAC)) SEBAGAI RNEKANISME TRANSFORMASI YANG EFEKTIF DALAM PELBAGAI ASPEK PERNBANGUNAN ALAM BINA (BUILT ENVIRONMENT). KAJIAN-~KAJIAN TERSOHOR DALAM BIDANG KOGNITIF DAN PERLAKUAN MANUSIA MENGKLASIFIKASI REKABENTUK (DESIGN) SEBAGAI SATU DISIPLIN KERANA MEMILIKI CIRI-CIRI SEPERTI KORNUNITI, ILMU, METODOLCGI, RNAKLURNAT, PERRNASALAHAN, CABARAN, PROJEK CLAN AKTIVITI DAN SKOP PENYELICLIKAN YANG TERSENDIRI. TAMBAHAN PULA, KERNAMPUAN REKABENTUK JUGA RNERUPAKAN INDIKATCR VVUJUDNYA KECERCIASAN (INTELLIGENCE), DIMANA RNANUSIA BOLEH DISARING DAN DIBEZAKAN BERDASARKAN KECEKAPAN (EXPERTISE). LNI BERRNAKNA KERNARNPUAN DAN KECEKAPAN DALARN REKABENTUK BERPOTENSI UNTUK DILATIH, DIPUPUK DAN CIIPERKASAKAN SEBAGAI SATU ATRIBUT TERAS DALARN PERNBENTUKAN RNASYARAKAL PENGARNAL (CZOMRNUNITIES OF PRACTICE) YANG KONSTRUKTIF SERTA BERUPAYA MELAKUKAN LONJAKAN PARACIIGMA KETIKA MANA IANYA DIPERLUKAN DALARN RNELAKSANAKAN TINDAKAN—TINCLAKAN YANG PRODUKTIF. JUSTERU ITU, KEPERLUAN DALAM RNENGKAJI IRNPLIKASI INITIATIL’-INITIATIF YANG BERTERASKAN REKABENTUK (DESIGN-LED INITIATIVE) INI MEWAJARKAN PENUBUHAN SUATU SARANA PENYELIDIKAN BAGI MENJANA INSTRUMEN SERTA APLIKASI PRAKTIS DALAM PERNBANGUNAN ALARN BINA. SKOP PENYELICLIKAN INI RNENCAKUPI TIGA TERAS UTAMA DALARN RNENJANA EKOSISTERN REKABENTUK YANG EFEKTII RNELALUI KERANGKA PEMBANGUNAN ALAM BINA IAITU PROSES, PRAKTIS DAN PENGURUSAN REKABENTUK.

List of Scholars

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL