GRANT(PI & MEMBERS)

17

PUBLICATIONS

7

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

NATIONAL GRANTS
1
UNIVERSITY FUND
5
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
1
OTHERS PUBLICATION
6
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
2
PHD
0
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
THE IMPACT OF SELF-EFFICACY TOWARDS LEARNING APPROACHES AMONG POST-GRADUATE STUDENTS IN A RESEARCH UNIVERSITY
RUG OF UTM Tier 2
2011
Kesedaran Mahasiswa Terhadap Hak Memilih Wakil Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) di UTM, Skudai , Johor
Short Term
2000
Formative Evaluation of the Teaching of Science and Mathematics in English in Secondary Schools : Guidelines and Evaluation Instrument for Effective Implementation
MINISTRY OF ENERGY, SCIENCE, TECHNOLOGY, ENVIRONEMNT AND CLIMATE CHANGE (MESTECC) Sciencefund
2000
Evaluating the Quality of Higher Learning in UTM: The Students' Perspective
Short Term
1999
Analisis Keperluan Latihan di Kalangan Pelajar-pelajar FPPSM Yang Berprestasi Kurang Memuaskan
Short Term
1999
Kajian Sikap Golongan Berpotensi Terhadap Penyertaan dalam Proses Pilihan Raya: Satu Kajian Kes di Negeri Johor Darul Takzim
Short Term
1999
Persepsi Staf Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di UTM
Short Term
1999
Pengaruh Pelajar Lembut Terhadap Perkembangan Sahsiah Pelajar dan Imej UTM Menuju ke Arah World Class University
Short Term
1999
Tahap Kesedaran Staf Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1999
Gangguan Seksual di Tempat Kerja : Kajian Ke Atas Mangsa dan Pelaku
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1999
Persepsi Staf Sokongan Pentadbiran dan Sokongan Teknikal Terhadap Program Latihan Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Membangunkan Sistem Jaminan Kualiti dalam Perkhidmatan Informasi untuk Perpustakaan Islam Antarabangsa (UIAM)
Contract
1997
Pembangunan dan Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Menggunakan Model Proses Untuk Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Contract
1997
Mengkaji Keberkesanan Matapelajaran Umum Dari Aspek Pemupukan Jati Diri dan Kepekaan Terhadap Globalisasi Di Kalangan Pelajar
Short Term
1997
A Study Of The Viability Of The Rakan Muda Tani Programme By Fama In Its Pursuite To Develop Second Generation Marketer Among The Existing
Short Term
1995
Pemantapan Institusi Keluarga di Johor
Contract
1994
Hubungan Pencapaian Akademik Pelajar Dengan Demografi
Short Term
1993

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
A Study On Learning Approaches Used Among Postgraduate Students In Research University
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2011
Faktor Penyumbang Kepada Masalah Keluarga Tunggal Dan Perceraian: Kajian Kes Di Johor Darul Takzim
Isu-isu Sosial
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Kemampuan Mata Pelajaran Umum Dalam Usaha Meningkatkan Perpaduan Dan Patriotisme
Pengajian Umum dan Kemahiran Generik
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Isu Juvana Dan Peranan Institusi Keluarga Di Johor
Isu Isu Sosial di Malaysia
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Menyemai Budaya Berfikir Kritis Dalam Kalangan Masyarakat Malaysia: Suatu Kupasan Awal
Isu-isu Sosial
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Tahap Kepekaan Staf Terhadap Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Di Universiti Teknologi Malaysia
Regional Conference on Human Resource Development (RESERD2008)
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Isu Dan Faktor Keluarga Bermasalah Di Kalangan Orang Melayu:Kajian Kes Di Negeri Johor Darul Takzim
Isu-Isu Sosial Di Malaysia
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
SYAHRUL NIZAM BIN ABDUL RAHMAN

MASTER ON GOING SUPERVISOR
THIAN FONG CHEN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2005